������������������

���������������������������������������������/���������12.31���

���������2011-12-01 ������������������
http://www.yixuesheng.com/job/beijing/201112/61281.html ���������
��

���������������������������������������������/���������12.31���
���������������2011-11-30 02:27:13 | ���������������57


���������������

��

2006���������������������

��

������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

2010���4���������������������������������������������������������������������������������������

��

������ ������������������������30������������������������200������������������������������������������������������2300������������������������������������������������������������������

��

2010���6���������������������������������������������������������������������������

��

������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

2011���8���������������������������������������������������������

��

�������� ������������������������������������������������������������������������

��

���������������

��

������������������

��

1.1.������--������������������������������1������������������������������� ������

��

���1������������������������������������������������������������������������������������

��

���2���������������������������������������������������������������������������������������������

��

���3���������������������������

��

������������������

��

2.1.���������������������������������1������������������������������������������������������

��

���1������������������������������������������������������������������������

��

���2���������������������������������������

��

���3������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

���4���������������������������������������������������������������������������������������

��

2.2.���������������������������������������������������������������������

��

���1������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

���2���������������������������������������������������������������������������������

��

���3���������������������������������������������������������������������������������������������

��

���4�����������������������������������������������������������

��

������������������������

��

3.1.������������������������������������������������������1���������������������������

��

���1������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

���2���������������������������������������������������������������������

��

���3������������������������������������������������������������������

��

���4��������������������������������������������������������������

��

���������������

��

4.1.���������������������������1-2������������������������������������������������

��

1���������������������������������

��

���1���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

�����2���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

���3���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

2���������������������������������������

��

���1������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

�����2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

���3���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

���4���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

3���������������������������������

��

���1������������������������������������������������������������������������������������������������

��

���2���������������PPT������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

4.2.������������������(���������������1������������������������������������������)

��

1.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

2.������������������������������������������������������������������������

��

3.������������������������������������������������������������������

��

4.���������������������������������������

��

5.���������������������������������������������������������������������������������

��

6.���������������������������������������������������

��

7.���������������������������������

��

���������������������

��

5.1���������(������������1������������������������)

��

���1������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

���3���������������������������������������������������������������������������������������������4������������������������������

��

5.2������������������������������1���������������������������

��

1���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

2���������������������������������������������������������������������

��

3���������������������������������������������

��

4������������������������������

��

5.3������������������������1������������������������������������

��

1���������������500������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

2������������������������������������������������������������ 3���������������80���������������������������������������������������������������

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

1.������������������������������������������������������������������������������������������

��

2.���������������������������������������������������������������

��

3.���������������������������������������2���������������������������������������������������������

��

4.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

��5.������������������������������������������������������������

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

������������������������������������������������������������������������������������

��

���������������zaochaner@126.com

���������������������������

���������������������������������
2018���������������������������������������������150���������������������
���������������������������������������������������������
2019���������������������������������������������������������������������
2019 ������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������ ���������������������������������2019���������������

������������������������������������������������ ������������������

������������������

������ >
������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ��������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ���������������
���������������������

���������������

������������������

������������������

������������ TOP