������������������

2014���4������������������������������������������������������������������

���������2014-03-31 ������������������
http://www.yixuesheng.com/job/jiangsu/201403/85671.html ���������-������
��

2014���4������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������1���������������������������������������
������������������
1���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2���������������������������������������������������������
3������������30������������������1984���1���1������������������
4������������������������������������������������������������
������������������
1���������������������������������������������������������������
2���������������������������������������4���4������������������������������������������������������xswszk@163.com���
3���������������������������������2014���4���8���������������������������������������������������������������������������������1������������������2������410������������������������100������
4������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1������������������������������������������������������������������������������������������1������
5������������������������������������������������������������������������������������������ ������������jobmd.cn
6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������
���������������������������������������0510���88227013
������������������������0510���88214761
���������������������������������������������������0510���88203738
���������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ��������������������������������������������������������� ���

���������������������������
������������������������������������������������
2014���3���27���

���������������������������

���������������������������������
2018���������������������������������������������150���������������������
���������������������������������������������������������
2019���������������������������������������������������������������������
2019 ������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������ ���������������������������������2019���������������

������������������������������������������������ ������������������

������������������

������ >
��������������������� ��������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������
���������������������

���������������

������������������

������������������

������������ TOP